Warszawa – program Bezpieczne Miasto

W Warszawie swoistego rodzaju antidotum na przestępczość jest „Warszawski Program Bezpieczne Miasto”, opracowany przez policjantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w badaniach ankietowych. Ten program to cztery bloki tematyczne, obejmujące całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem, tj.: Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Biznes, Bezpieczny Dom, Osiedle i Parking, Bezpieczna Droga.

To także kompleksowa propozycja na działalność prewencyjną w m.st. Warszawie. Program ten jest programem autorskim, który powstał w Wydziale Prewencji KSP. Prace poprzedzające jego powstanie jak i wypracowanie głównych kierunków a także twórcza atmosfera stworzona wokół problematyki uspołecznienia działań policyjnych, miały zdecydowany wpływ na jego ostateczny kształt. Pierwszym podstawowym elementem było zebranie dotychczasowych doświadczeń tak z pracy Polskiej Policji, jak i podobnych działań prowadzonych przez policje krajów Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Holandii).

Powstanie „Warszawskiego Programu Bezpieczne Miasto” poprzedzone zostało szeregiem działań zmierzających do podjęcia ściślejszych kontaktów z władzami samorządowymi i rządowymi, ośrodkami naukowymi Warszawy (w szczególności z Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Warszawskim) i województwa. Udział Policji w szeregu naradach i seminariach naukowych czy wręcz we wspólnych opracowaniach, zaowocował organizacją w 1992 r. w Komendzie Stołecznej Policji I Międzynarodowej Sesji Naukowej z udziałem naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Wiktymologiczne a jego efektem wyznaczenie kierunków wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Kierunki te, w części stały się elementem potwierdzającym celowość dotychczasowych działań, stając się jednocześnie wyznacznikiem zapotrzebowań społecznych na stworzenie określonych programów realizacyjnych.

Warszawa

Wychodząc z założenia, że na ograniczenie przestępczości mają wpływ nie tylko działania policyjne, uznano za konieczne uspołeczenienie tych działań poprzez włączenie ich w system przedsięwzięć profilaktycznych wszystkich instytucji, agend i społeczności, mających wpływ na poziom bezpieczeństwa lokalnego. Stąd też „Warszawski Program Bezpieczne Miasto” to program stałego partnerskiego współdziałania Policji ze społeczeństwem, który poprzez swoje wyspecjalizowane agendy i instytucje przyczyniać się będzie do poprawy bezpieczeństwa w zagrożonych rejonach. Najważniejszym – podstawowym ogniwem realizacyjnym jest tzw. grupa inicjatywna. W jej skład wchodzą przedstawiciele społeczności lokalnych, począwszy od mieszkańców, do przedstawicieli różnorodnych grup zawodowych. Grupy takie powstające w każdym z czterech bloków tematycznych, to sojusznicy Policji w tworzeniu i realizacji szeregu programów cząstkowych będących wyznacznikiem potrzeb określonej społeczności.