Unia Eurpejska jako wsparcie w rozwoju polskich przedsiębiorstw – dlaczego?

Unia Europejska jest to unia gospodarcza i polityczna łącząca 27 państw. Jej korzenie sięgają drugiej wojny światowej.

W 1958 roku utworzono zatem Wspólnotę Gospodarczą, której pierwotnym celem było zacieśnienie współpracy gospodarczej między 6 państwami, a mianowicie: Luksemburgiem, Belgią, Francją, Niemcami, Włochami i Niderlandami. Od tego czasu do Unii Europejskiej przystąpiły kolejne 22 kraje. Główną siłą napędową unii jest jednolity rynek. Zapewnia ona swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób między tymi państwami. W podejmowaniu decyzji na szczeblu UE uczestniczy kilka instytucji, a dokładniej: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. 

W czym Unia Europejska wspiera przedsiębiorstwa?

Unia Europejska oferuje szereg programów, które ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych. Wspierają one w szczególności przedsiębiorczość, zakładanie firm i umiędzynarodowienie. UE stara się także usuwać istniejące bariery w handlu. Skutecznie zabezpiecza też przed tworzeniem się nowych barier. Oferuje szereg pozytywnych rozwiązań dla biznesu i tworzy przyjazny dla konsumenta rynek UE. Istotne jest to, że jest on oparty na przejrzystych, a przede wszystkim jasnych zasadach. 

Skąd Unia Europejska ma środki na pomoc przedsiębiorstwom?

Wśród źródeł dochodów UE wymienia się przede wszystkim: składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza wspólnoty czy też składka wyliczana na podstawie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które nie poddaje się recyklingowi. Państwa należące do UE ustalają wielkość budżetu i sposób jego działania z kilkuletnim wyprzedzeniem. Źródła finansowania budżetu są następujące:

  •  część dochodu narodowego brutto każdego kraju UE w zależności od poziomu zamożności,
  • cła nakładane na towary spoza UE, niewielka część podatku od wartości dodanej, 
  • od 2021 roku składka wyliczana na podstawie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które nie podaje się recyklingowi, 
  • inne dochody, a w tym wkłady spoza UE na rzecz niektórych programów. 

flaga

Dlaczego firmy powinny korzystać z dotacji unijnych?

Korzystanie z funduszy unijnych stanowi bardzo dobry sposób na to, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i zrealizować swój zasadniczy plan działalności. Dzięki temu można zyskać pieniądze, które pomogą wprowadzić nowy produkt na rynek lub zrealizować inne ważne inwestycje. Fundusze unijne dają szansę na wprowadzenie wielu inwestycji związanych z infrastrukturą. Ma to ogromny wpływ na efektywność całej gospodarki. Istotne jest to, że w zdecydowanej większości przypadków jest to bezzwrotna pomoc finansowa, po spełnieniu określonych wymogów. Dlatego warto podjąć takie działanie. Dotacje pochodzące z UE można przeznaczyć na zakupy nieruchomości, środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i prac budowlanych. Takie dofinansowanie można też z powodzeniem przeznaczyć na licencje, patenty, wartości niematerialne i prawne, a nawet leasing, czy dzierżawę. Wiele firm przeznacza środki pochodzące z UE na marketing i reklamę. Niezależnie od tego chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój przedsiębiorstw. 

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Nie trzeba samodzielnie pozyskiwać funduszy unijnych, ponieważ można skorzystać z pomocy firmy, która się tym zajmuje. Doskonałym przykładem jest firma inicjatywaeuro.pl. W zespole pracują specjaliści i doradcy, którzy pomogą w każdej sytuacji. Pomogą w wypełnieniu wniosku, a także udzielą doradztwa, o które środki należy się starać. Z pewnością przystąpienie do konkretnego programu pomoże firmom poprawić jakość produktów, wzbogacić ofertę, a co najważniejsze poszerzyć zasięg rynkowy. O wysokości dotacji decyduje zarówno wielkość firmy jak docelowe miejsce realizacji projektu. Ciekawe jest to, że podmioty gospodarcze mogą w ten sposób otrzymać nawet 70 procent środków potrzebnych na realizację konkretnej inwestycji. Firma zapewnia pozyskiwanie funduszy unijnych Wrocław. Pomaga zatem przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego. Dzięki temu przyczynia się nie tylko do rozwoju konkretnych organizacji, ale także całego regionu. Zatem warto skorzystać z pomocy tej firmy. W ten sposób zyskuje się większą szansę na to, że uda się pozyskać niezbędne środki finansowe.