Kto może sprawować nadzór nad przestrzeganiem BHP w przedsiębiorstwie?

Wymogi dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy są coraz większe dla przedsiębiorców. Nic w tym zaskakującego, gdyż bezpieczeństwo pracowników, a także kwestie zarządzania jakością odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu statusu odpowiedzialnego pracodawcy wobec swoich pracowników, jak i całego środowiska. 

Aktualnie przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest nie tylko ważne ze względu na wymagania prawne, ale również jest ono ważne ze względu na współpracę pracodawca–pracownik. Zapewnienie komfortowych, a jednocześnie bezpiecznych warunków pracy jest uznawane za jeden z najważniejszych czynników, na jakie zwracają uwagę potencjalni pracownicy.

Jak wygląda kwestia BHP w przedsiębiorstwach? 

Przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do tego, aby stworzyć w swojej firmie odpowiednie warunki pracy. W efekcie miejsce pracy powinno być bezpieczne i komfortowe, a jednocześnie nie narażać pracowników  na jakiekolwiek zagrożenie płynące z wypełniania ich obowiązków. W zależności od sektora przedsiębiorca, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony zdrowia, a także przeprowadzać cykliczne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników – nie tylko nowozatrudnionych. 

BHP to jednak pojęcie o wiele szersze niż tylko zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Opiera się ono także na tym, iż pracodawca powinien zorganizować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i prowadzić stały nadzór. 

Nadzór nad BHP w firmie – kto może go sprawować? 

W prawie polskim nadzór nad przepisami prawa pracy oraz zasad BHP sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Do zadań PIP należy zatem nie tylko kontrola nad takimi kwestiami jak legalność zatrudnienia czy rozwiązywanie prawnych sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Sprawują oni również kontrolę nad bezpieczeństwem środowiska pracy i zapobieganiu zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

W miejscach pracy szczególnie niebezpiecznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do ustalenia stałego nadzoru BHP, poprzez wyznaczenia Inspektora ds. BHP. To właśnie ta osoba zajmuje się przeprowadzaniem instruktażu stanowiskowego oraz cyklicznych szkoleń z zakresu BHP, prowadzi dochodzenia, w których doszło do wypadku przy pracy oraz zapewnia odpowiednie środki zabezpieczające. 

Z racji tego, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek stałego nadzoru BHP, warto rozpocząć współpracę z zewnętrzną firmą, która będzie taką kontrolę sprawowała. Obecnie wielu przedsiębiorców prezentuje zupełnie inne podejście do kwestii BHP, stawiając na usprawnienie działań organizacji poprzez wdrażanie wymogów normy ISO 45001

Nadzór nad BHP zgodnie z ISO 45001 pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z BHP. Standard ISO jest dedykowany wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości oraz sektora, w jakim się  specjalizują. Z pewnością jednak certyfikacja potwierdzająca spełnienie wszystkich wymogów normy usprawni wszystkie procesy związane z polityką BHP w firmie. 

Jakie firmy powinny mieć stały nadzór nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy? 

W Polsce każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do stworzenia polityki i celów BHP, które odpowiadają profilowi działalności. Powinien również określić wszystkie zagrożenia i ryzyko BHP, a także sposoby na ich uniknięcie. 

Ilość obowiązków jaka ciąży na pracodawcy, sprawia, iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się zlecić stały nadzór nad BHP zewnętrznej firmie. W ten sposób spełnia obowiązek prawny, a w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie musi się martwić. 

Zaletą zewnętrznego nadzoru nad BHP oraz wdrożenie wymagań normy ISO 45001 jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy . Oprócz tego typu współpraca umożliwia ustanowienie nadzoru operacyjnego, a co się z tym wiąże – sprawniejszym zarządzaniem ryzykiem. Nie bez znaczenia ma tutaj także poprawa wyników w zakresie BHP. 

bhp

Nadzór nad BHP to również korzyści finansowe i personalne dla firmy. Kompleksowa polityka BHP niemal całkowicie eliminuje czynniki uciążliwe dla zdrowia i znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. To z kolei przekłada się na brak konieczności zatrzymania linii produkcyjnej spowodowanej absencją pracowników. Dodatkowo mniej wypadków przy pracy to niższe koszty składek ubezpieczeniowych. 

Warto także pamiętać o takich jak kwestia reputacji, ściśle związana zapewnieniem komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy.